Zwolle

STRUCTUURVISIE GEMEENTE ZWOLLE

Thema 1: gerichtheid

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: participatie


De gemeente Zwolle ziet een belangrijke meerwaarde in het hebben van een structuur- danwel omgevingsvisie en wil met het opstellen ervan voorsorteren op de nieuwe wet. Daarbij is een belangrijk doel om integraliteit en samenhang te creëren tussen de diverse beleidsvelden binnen de fysieke leefomgeving. Maar daarbij wil zij de fysieke leefomgeving wel inbedden in een breder perspectief, namelijk de context van Zwolle, ook in maatschappelijk en economische zin. Welke identiteit heeft Zwolle en welke overkoepelende principes horen daarbij? Duurzaamheidsprincipes zijn daarbij als rode draad te onderscheiden en zullen worden gekoppeld aan de potentie van te onderscheiden gebieden. Meekoppelkansen moeten in een vroeg stadium gesignaleerd en benut worden. Daarbij wordt ook gekeken naar meekoppelkansen op het maatschappelijke of economisch vlak.

Door nu Omgevingswetgericht te gaan werken, krijgt het gedachtengoed van de nieuwe Omgevingswet de kans om te landen binnen en buiten de organisatie, waardoor een soepele overgang naar het nieuwe regime wordt bevorderd.

De rol van de veranderende overheid en de wijze van sturen komen in de visie ruim aan bod. Bovendien draagt deze bij aan transparantie van de te maken keuzes.

De gemeente zet in op een goede samenwerking met de stad, waaronder de provincie en het Waterschap, maar zeker ook de maatschappelijke partners, de burgers en gebruikers van de stad. Daarmee bereiken wij dat er met elkaar een cultuurverandering in gang gezet wordt, waarbij een ieder moet zoeken naar wat zijn nieuwe rol inhoudt en hoe daar vorm aan te geven, bouwend aan de toekomst van Zwolle.


Projectleider: Paula Bijlsma