Werkorganisatie Duivenvoorde

OMGEVINGSVISIE WASSENAAR & VOORSCHOTEN

Thema 1: integraliteit en samenhang

Thema 2: participatie

Thema 3: cultuurverandering


De gemeenten Wassenaar en Voorschoten werken beiden aan een nieuwe Structuurvisie/Omgevingsvisie 2015-2025. De huidige structuurvisies van beide gemeenten lopen bijna af of voldoen niet meer aan de wettelijke vereisten. De Structuurvisie 2015-2025 moet gaan fungeren als inspiratiebron om zodoende initiatieven aan te jagen vanuit de maatschappij. Bestaande karakteristieken van Wassenaar en Voorschoten worden in beeld gebracht waarbij wordt aangeven hoe deze karakteristieken duurzaam behouden en versterkt kunnen worden en waar ruimte ligt voor ontwikkelingen. Speciale aandacht zal uitgaan naar actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Wij zien het structuurvisietraject als een drieluik dat begint met een Toekomstvisie 2015-2025. In de Toekomstvisie staat omschreven wat voor dorp Wassenaar of Voorschoten wil zijn met inachtneming van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. De Structuurvisie vormt de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie. In de Structuurvisie wordt concreet vastgelegd hoe het toekomstbeeld voor 2025 bereikt kan worden. Er zullen gebieden of locaties worden benoemd waar ontwikkelingen mogelijk zijn die bijdragen aan het bereiken van ons toekomstbeeld. Gedurende het structuurvisietraject zal duidelijk worden voor welke gebieden een verdere uitwerking wenselijk is. In deze gebiedsvisies wordt ingezoomd op specifieke locaties en gebieden. Er worden randvoorwaarden opgesteld waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn of er worden bepaalde thema’s verder uitgewerkt. De gebiedsvisies vormen het sluitstuk van de drieluik.

Parallel aan het opstellen van een nieuwe Structuurvisie wordt gewerkt aan een aantal sectorale visies (wonen, economie, verkeer en groen) die input geven voor de structuurvisie. Voor alle visies is eind september een gezamenlijk participatietraject van start gegaan waarbij inwoners en verenigingen worden samengebracht om mee te denken over de toekomst van hun dorp. Vanuit soms tegengestelde belangen worden de kaders voor een ruimtelijke visie gedestilleerd.

Naast de inwoners wordt ook de politiek nauw betrokken bij het gehele structuurvisietraject. De kaders waarbinnen de structuurvisie tot stand komt, zijn verwoord in een startnotitie die door de gemeenteraad van Wassenaar is vastgesteld. Deze startnotitie is als achtergrondinformatie bijgevoegd. In Wassenaar is ook een raadswerkgroep ingesteld die structureel vergadert en daardoor in samenspraak met de ambtelijke organisatie de diverse onderdelen van het structuurvisieproces doorloopt.


Projectleider: Helena Meijer