Pilot Uden

OMGEVINGSVISIE VOOR DE GEMEENTE UDEN

Thema 1: participatie

Thema 2: integraliteit en samenhang

Thema 3: actueel: ‘ontwikkelen zonder groei’


Het project bestaat uit het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Uden. Binnen de gemeente Uden is een kanteling gaande waarbij er veel ruimte is voor zelforganisatie en zelfinitiatief. In Uden denken en doen burgers actief mee over de toekomst. De inmiddels vastgestelde visie Udenaar de Toekomst en het initiatief voor het organiseren van een burgertop in de vorm van een G1000 geven blijk van deze manier van samenwerken tussen burgers en overheid in Uden. Tegen deze achtergrond wil de gemeente Uden op basis van een interactief proces komen tot een omgevingsvisie die recht doet aan de actieve rol van Udense burgers.

Doel is een omgevingsvisie die inspeelt op de mogelijkheden die de omgevingsvisie als instrument ons biedt en die de gedachte van uitnodigingsplanologie omarmt. Wij willen een visie maken die helder en scherp is, op hoofdlijnen en die voldoende ruimte laat voor nieuwe initiatieven. Dit betekent dat de omgevingsvisie duidelijk is over de verwachtingen die burgers en de gemeente Uden over en weer van elkaar mogen en kunnen hebben als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Wij verwachten dat deze manier van samenwerken ook bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig Uden Ten opzichte van de huidige structuurvisie zal het accent meer liggen op de verdere versterking en ontwikkeling van de bestaande stedelijke gebieden in Uden. De uitdaging is te bekijken in hoeverre de nieuwe omgevingsvisie als instrument ons de mogelijkheden biedt om daadwerkelijk kaders en rollen op een manier te regelen die past bij de actieve rol van burgers ¡n Uden, met uitnodigingsplanologie als vertrekpunt en een toekomstbestendig Uden als doel.


Startsessie06

Projectleider: Mildred de Vaan | Gemeente Uden

Pilotcoach: Derk-Jan Verhaak  | Rho

Expert I: Joline Santen | KuiperCompagnons

Expert II: Marnix de Vos  | BVR


Eerste werksessie | 5 november 2014

Hoe kan Uden een toekomstbestendige gemeente worden zonder dat er nog veel groeimogelijkheden zijn? En, hoe zorgen we voor een uitnodigende Omgevingsvisie en bijpassende sturingsfilosofie? Dat waren twee dominante vragen tijdens de eerste werksessie met Uden. Voorlopige conclusie: het proces moet vooral concreet gehouden worden en de gemeenteraad moet zich uitspreken hoe zij staan in de sturingsfilosofie van Uden.


Masterclass | 5 maart 2015

Tijdens de intervisie kwam de sturingsfilosofie achter de Omgevingsvisie nadrukkelijk aan de orde. Basisvraag: “Welke rampscenario’s overkomen ons, indien we niet sturen?” Tijdens de gesprekken kwamen hierover een aantal zaken aan het licht:

  • ook als je als gemeente niet stuurt, dan zijn er wel anderen die dat doen;
  • het kan gebeuren dat een initiatief “zich nestelt” en vervolgens toch weer regelgeving eist!
  • “hoe kun je zo sturen, dat je zo min mogelijk stuurt?” kan ook worden benaderd als “wat wil je (zeker) niet?”, waarover je bijvoorbeeld principe keuzes in thema’s kunt maken;
  • evident is, dat gemeente in ieder geval verantwoordelijk op hoofdlijnen (goed voorbeeld: veiligheid), verder zou ze condities moet scheppen op hoofdlijnen. In theorie lijkt dat beloftevol, maar praktisch gezien (zie bijvoorbeeld “experimenten in regelvrije zones”, of de “huiskamerrestaurants” in Zoetermeer) kan dat vaak goed gaan, maar loopt de gemeente bovenproportionele risico’s als het mis gaat. Interessante gedachte: “indien meerwaarde, dan regelvrijheid”, zoals bijvoorbeeld door de provincie Noord-Brabant wordt gehanteerd.

Vaststelling Omgevingsvisie Uden 2015 | 17 december 2015

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Uden 2015 vastgesteld. Eveneens heeft de Raad op genoemde datum besloten om deze omgevingsvisie vast te stellen als structuurvisie in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In de Omgevingsvisie zijn  lange-termijn-doelstellingen voor de fysieke leefomgeving vastgelegd en is aangegeven hoe deze  te bereiken zijn. De Omgevingsvisie gaat niet alleen over wat de gemeente gaat doen (of nalaten) om de doelstellingen te bereiken, maar ook om de vraag hoe initiatiefnemers en hun initiatieven kunnen bijdragen aan de doelstellingen.

Meer weten? Download hier de Omgevingsvisie Uden 2015.