Pilot Groningen

OMGEVINGSVISIE PROVINCIE GRONINGEN

Thema 1: digitalisering

Thema 2: integraliteit en samenhang

Thema 3: cultuurverandering


De Omgevingsvisie Provincie Groningen bevat het beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie. Het is een strategisch plan dat gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving. In de Omgevingsvisie worden de volgende vier, bij wet voorgeschreven, provinciale plannen geïntegreerd:

  1. Ruimtelijke Structuurvisie, op basis van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. Regionaal Waterplan, op basis van de Waterwet;
  3. Mobiliteitsplan, op basis van de Planwet verkeer en vervoer;
  4. Milieubeleidsplan, op basis van de Wet milieubeheer.

Vanaf maart 2014 is het externe traject gestart waarin onder meer via zogeheten gesprekstafels informatie is opgehaald voor het Keuzedocument. Het Keuzedocument is in september 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. Vervolgens is dit doorvertaald naar een ontwerp-Omgevingsvisie 2015-2020, die 10 maart 2015 is gepresenteerd. In deze Omgevingsvisie staan twaalf provinciale belangen en zes gebiedsopgaven centraal.

De ontwerp-Omgevingsvisie, de ontwerp-Omgevingsverordening en het Plan MER liggen tot eind april ter inzage voor inspraak. De definitieve Omgevingsvisie 2015-2020 zal in de zomer van 2015 door Provinciale Staten worden vastgesteld.


Startsessie01

Projectleider: Desmond de Vries | Provincie Groningen

Pilotcoach: Gerwin Gabry | KuiperCompagnons

Expert I: Arno Derks | CroonenBuro5

Expert II: Jeroen van Nuland | SRO


Eerste werksessie | 27 oktober 2014

Ondanks de krappe voorbereidingstijd voor de eerste sessie in Groningen was het een vruchtbare bijeenkomst. Inhoudelijk sloot het met name aan op het leerdoel integraliteit en er zijn aanpassingen en aanvullingen gedaan op de visie die er lag. Het bepalen en benoemen van een ‘rode draad’ is door de betrokken ambtenaren tijdens de sessie verder gebracht. Het kiezen van een gezamenlijk vertrekpunt dat gebruikt wordt als kapstok boven sectoraal beleid is de toekomstwens.


Masterclass | 5 maart 2015

De ontwerp-Omgevingsvisie van de Provincie Groningen is vrijgegeven voor inspraak en de verwachting is dat het wordt vastgesteld medio dit jaar. Een sleutelvraag tijdens de intervisie-sessies op 5 maart was daarom, hoe je de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening “levend” (flexibel en up-to-date) kunt houden? Daarin tekenden zich twee richtingen af:

  • de Omgevingsvisie op hoofdlijnen houden en uitwerkingsparagrafen per jaar maken die worden herijkt middels vaststelling door Gedeputeerde Staten, of;
  • een (separaat) uitvoeringsprogramma opstellen per 2 jaar (thematisch, sectoraal).

Een andere kwestie die speelt in Groningen is de vraag, hoe je kunt omgaan met gemeentelijke herindeling en met de wens om “taken over te dragen”: van provincie naar gemeenten en van gemeenten naar (lokale) samenleving? Het debat hierover richtte zich op het helder vastleggen van status, doel en doelgroep(en) in de Omgevingsvisie (bijvoorbeeld: welke cultuurverandering in taakverhoudingen wordt beoogd per onderdeel: loslaten, overlaten, uitnodigen?).

Tenslotte was een basisgedachte (ook t.a.v. digitalisering) dat gebruikers van de Omgevingsvisie centraal gesteld worden in de toegankelijkheid van informatie. Daarover is doorgedacht over wie, welke onderwerpen waar kan terugvinden.