Pijnacker-Nootdorp

OMGEVINGSVISIE BUITENGEBIED PIJNACKER-NOOTDORP

Thema 1: participatie

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: actueel: benutten van het economisch potentieel van het buitengebied


De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens om in het verlengde van de Ruimtelijke Structuurvisie en de Economische Visie, te starten met nadere visievorming voor het buitengebied. De Toekomstvisie die de raad in 2012 heeft vastgesteld, stelt het ‘groene buitengebied’ voorop als belangrijkste onderscheidende kwaliteit. De opgave voor de komende jaren is om samen met bewoners, ondernemers en betrokken organisaties de recreatieve gebruiksfuncties verder vorm te geven en de economische potenties van het buitengebied beter uit te nutten. Het idee is, om dit niet ad hoc of sectoraal op te pakken, maar vanuit één integrale en maatschappelijk gedragen visie voor het hele buitengebied. Een visie die inspirerend, prikkelend en uitnodigend is voor initiatiefnemers en investeerders en tegelijkertijd stimulerend voor het proces van beleidsintegratie binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Wat betreft zowel het proces, als het product wil de gemeente van de gebaande paden afstappen. Het wensbeeld is de visie- en planvorming zo dicht mogelijk bij en zo veel mogelijk door bewoners, ondernemers en betrokken organisaties te laten plaatsvinden. Het product past zich aan op het proces en is een samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving wat ruimte geeft voor dynamiek zonder de bescherming van burgers uit het oog te verliezen. In de pilot staat de vraag centraal: hoe geven wij deze innovatieve benadering van co-creatie succesvol vorm op het niveau van een omgevingsvisie en welke voorwaarden stelt dat aan de gemeentelijke organisatie en de wet- en regelgeving?


Projectleider: Richard Visscher