Oude-IJsselstreek

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE OUDE-IJSSELSTREEK

Thema 1: participatie

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: actueel: demografische veranderingen


De gemeente Oude IJsselstreek ondervindt momenteel grote veranderingen. Demografische trends als ontgroening, vergrijzing en krimp slaan hard toe in de grensgemeente. Het nieuwe college en de huidige raad zijn er van overtuigd dat de ruimtelijke uitdagingen een vernieuwende aanpak vragen. Binnen de gemeentelijke organisatie is dan ook een transitie gaande in de richting van een netwerkorganisatie; een organisatie die deel uitmaakt van de maatschappij en middels samenwerking komt tot ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Een organisatiemodel dat vraagt om een veranderende houding en gedrag van en naar de gemeentelijke overheid. Het komen tot een omgevingsvisie vormt het eerst volgende leertraject voor de organisatie om hun manier van werken verder gestalte te geven. Er valt veel te ontdekken, met name op het vlak van participatie en cultuurverandering. Veel van deze leervragen zullen direct bij aanvang van het traject opgepakt worden, daar de antwoorden sterk sturend zijn voor het plan van aanpak om te komen tot een breed gedragen visie. Een visie die vanuit een besef van de autonome (demografische) ontwikkelingen en trends en hun consequenties, komt tot duidelijke keuzes bijvoorbeeld op het vlak van voorzieningen en verstedelijking. In alle opzichten grensverleggend voor ambtelijke organisatie, bestuur, politiek en samenleving.


Projectleider: Elsa Duijnstee