Oisterwijk

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE OISTERWIJK

Thema 1: participatie

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: actueel: behoud en versterken aanwezige kwaliteit centrum en voorzieningenniveau in het buitengebied


De huidige structuurvisie van de gemeente Oisterwijk, de StructuurvisiePlus dateert van 2005. In de afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingen geweest, zoals de pilot Bouwen binnen strakke contouren, de aangepaste woningbouwprogrammering, ontwikkelingen in het buitengebied en de detailhandelsector en de komst van de Wet ruimtelijke ordening. De huidige visie speelt niet voldoende in op deze ontwikkelingen. De gemeenteraad acht het daarom gewenst om een nieuwe structuurvisie op te stellen, die actueel is en ingaat op het toekomstig te voeren ruimtelijk beleid. Hiervoor is een startnotitie opgesteld die op 22 mei 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In de visie wordt, samen met organisaties en inwoners, afgesproken in welke richting de gemeente zich kan ontwikkelen en biedt hiermee een kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

De op te stellen visie heeft de volgende doelen:

  • richtinggevend kader voor het toekomstig gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid c.q. de fysieke leefomgeving;
  • toetsingskader voor individuele verzoeken en initiatieven die niet passen binnen de bestemmingsplannen;
  • bijdrage leveren aan het overleg met de provincie en de regio over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente;
  • behoud en versterking van het onderscheidend vermogen van Oisterwijk op het gebied van recreatie en voorzieningen;
  • basis voor kostenverhaal (grondexploitatie-instrument);
  • inspiratie voor ondernemers, bestuurders en inwoners;
  • nu al gebruik maken van het gedachtegoed uit de Omgevingswet met betrekking tot de Omgevingsvisie, hetgeen betekent dat vanuit een integrale insteek de visie wordt opgesteld.

Projectleider: Guido La Rose