Nijmegen

OMGEVINGSVISIE BINNENSTAD NIJMEGEN

Thema 1: participatie

Thema 2: digitalisering

Thema 3: actueel: binnenstadsopgaven


De gemeente Nijmegen heeft in 2013 haar gemeentebrede structuurvisie vastgesteld. De drie belangrijke thema’s daarvan zijn: ‘economisch sterke stad’, ‘versterken wat typisch Nijmeegs is’ en ‘karakteristieke wijken’. De Nijmeegse binnenstad speelt een zeer centrale rol voor de beide eerste thema’s. De opgave die er ligt is dubbel en klinkt tegenstrijdig: enerzijds het behouden en waar mogelijk versterken van de unieke kwaliteiten (zowel op het gebied van cultuur, economie, leisure, leefklimaat en groen), maar anderzijds ook het meer loslaten, uitnodigen en faciliteren van particuliere initiatieven (waarbij voor de binnenstad gekoerst wordt op soepelere vestigingsregels voor nieuwe winkels en concepten). De op te stellen Omgevingsvisie voor de binnenstad zal voor het voeren van passende regie hiervoor de juiste handvatten dienen te bevatten.

Daarnaast spelen er voor de binnenstad – eigenlijk opgaven voor de stad als geheel – inhoudelijke kwesties zoals enkele fysieke projecten en opgaven op het gebied van mobiliteit. Ook speelt er verknoopt met de binnenstad een brede digitale opgave: inspiratie, uitnodiging, sturing behoeftepatronen, privacy, routing, veiligheid, vastgoedinformatie, milieuaspecten, enz.

Voor de binnenstad ligt er een Weerbaarheidsanalyse en Actieplan. Deze vormen samen met de gemeentebrede structuurvisie een eerste basis voor de Omgevingsvisie Binnenstad Nijmegen. De Omgevingsvisie zal zeer integraal zijn, met zowel een economische, sociale als ruimtelijke pijler. De keuzes die voor de binnenstad worden gemaakt, zullen plaatsvinden in de brede context van stad en regio.


Projectleider: Ruud Schilder