Molenwaard

OMGEVINGSVISIE EN NIEUWE R.O. GEMEENTE MOLENWAARD

Thema 1: planvormingsproces

Thema 2: participatie

Thema 3: cultuurverandering


Molenwaard wil initiatiefnemers van ruimtelijke plannen beter bedienen: door sneller duidelijkheid te geven of een initiatief kans van slagen heeft en daarna sneller de benodigde ruimtelijke procedure(s) te doorlopen. Hiermee stelt de gemeente zichzelf hoge eisen. Zo zal de kenbaarheid en de kwaliteit van het beleid moeten worden verbeterd; een actueel bestemmingsplan alleen is echt onvoldoende. Ander relevant beleid zal ook inzichtelijker moeten zijn voor initiatiefnemers, niet alleen het gemeentelijke maar bijvoorbeeld ook het provinciale. Hiertoe is al toenadering met de provincie gezocht. Er ligt een voorstel bij de provincie dat de gemeente de toetsing aan de provinciale visie Ruimte & Mobiliteit zelf ter hand neemt en zich achteraf verantwoordt over het gevoerde ruimtelijke beleid. Een vorm van horizontaal toezicht.

De gemeente kent daarnaast vele maatschappelijke instellingen die veel kennis hebben van het gebied. Er is per saldo meer kennis binnen het gebied dan bij de gemeente alleen. De zoektocht is hoe deze kennis aan te boren, een goede plek te geven in het ruimtelijke planproces en deze betrokkenheid duurzaam te borgen.

Zesentwintig van deze partijen hebben zich verenigd in het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfherenlanden. De gemeente wil onderzoeken op welke wijze deze gebiedskennis kan worden ingezet. Zo wordt gedacht aan een soort kwaliteitshandboek dat een beoordelingskader voor ruimtelijke initiatieven kan zijn. Het Gebiedsplatform heeft al een dergelijk kwaliteitshandboek opgesteld, en onderzocht zou moeten worden hoe dit een plaats in het nieuwe systeem kan worden gegeven. Een interdisciplinair kwaliteitsteam is een andere vorm die wordt onderzocht.

Molenwaard is dus bezig met een zoektocht naar een werkbare vorm, waardoor het gemeentelijk beleid beter kenbaar wordt voor burgers en initiatiefnemers. Daardoor neemt het aantal afwijzingen af, omdat helderder is wat wel en wat niet kans van slagen maakt. Of initiatieven worden beter aangepast aan de mogelijkheden die er wel zijn.

Tegelijk wordt bekeken hoe kennis van het gebied binnen de hele gemeente zo goed mogelijk kan worden toegankelijk gemaakt. Een juiste inschatting maken van de kans van slagen van een initiatief wordt zo eenvoudiger. Ook het college van B&W kan middels het transparantere beleid beter onderbouwde besluiten nemen én verantwoorden aan haar achterban. De zoektocht is hier een zoektocht naar een goede vorm om dit beleid transparant te maken.


Projectleider: Lia Kievit