Flevoland

OMGEVINGSVISIE PROVINCIE FLEVOLAND

Thema 1: digitalisering

Thema 2: integraliteit en samenhang

Thema 3: cultuurverandering


De provincie Flevoland wil de provinciale beleidsinformatie over de fysieke leefomgeving beter digitaal toegankelijk maken en zodanig aanbieden dat de gebruikers makkelijker de informatie krijgen die zij nodig hebben. Daarmee wil de provincie voorsorteren op de uitwerking van het digitale stelsel van de Omgevingswet: de ‘Laan van de Leefomgeving’ en het daarvoor opgezette uitvoeringsprogramma GOAL. Het geldende provinciale omgevingsbeleid, zoals onder meer opgenomen in het provinciaal Omgevingsplan, leent zich hiervoor goed. Het provinciale Omgevingsplan kent namelijk al de verbrede werking zoals bedoeld in de concept Omgevingswet, waarbij nieuw beleid bovendien steeds in een geconsolideerde versie van het Omgevingsplan wordt opgenomen. Maar op het punt van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van provinciale beleidsinformatie zijn forse verbeterslagen te maken. In essentie gaat het daarbij om:

  • Het ombouw/en van een aanbodgericht naar een vraag gestuurd stelsel van digitale informatievoorziening, waarbij de gebruiker centraal staat;
  • Het in kaart brengen van de informatiebehoefte van verschillende typen gebruikers, waaronder tenminste initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen;
  • Het werken met eenduidige zoekingangen en filters, waarbij in elk geval naar locatie, naar tijd en naar thema en in onderlinge samenhang, relevante provinciale beleidsinformatie (kaartbeelden, beleid, regels) inzichtelijk wordt gepresenteerd {afhankelijk van de gebruikerswensen);
  • Aanbevelingen voor eenduidige, onderliggende begrippenkaders (de semantiek) en standaarden voor de wijze van opnemen van o.a. kaartbeelden, beleid en regels;
  • Het vormgeven van een binnen de provinciale organisatie ingebedde regie op en beheer van het digitale systeem {de governance), o.a. in de vorm van informatiehuizen aansluitend op GOAL.

Flevoland kiest er bewust voor om te participeren in de Pilots Omgevingsvisie: het innovatieve karakter leent zich bij uitstek hiervoor, waarbij kennis- en leervragen breder kunnen worden gedeeld en expertise uitwisseling kan worden gemobiliseerd. Deels is sprake van een beredeneerd trial & error-traject omdat niet alle wensen technisch en tegen -acceptabele kosten mogelijk zullen blijken.


Projectleider: Jolanka van der Perk