Flevoland | WIND

REGIOPLAN WINDENERGIE

Thema 1: participatie

Thema 2: planvormingsproces

Thema 3: cultuurverandering


Flevoland heeft in kader van het energieakkoord afspraken met het Rijk gemaakt om in 2020 1390,5MW windenergie te realiseren binnen de provincie grenzen. Hiertoe is een proces met bewoners, gemeenten, Rijk en bedrijven gestart.

Na de Stop-op-de-windmolens in 2005 en het beleid van opschalen en saneren dat in 2006 in het Omgevingsplan Flevoland is geïntroduceerd en uitgewerkt in de beleidsregel windmolens 2008 werden er in Flevoland geen nieuwe windmolens meer gebouwd. Enerzijds omdat de beste plekken al bezet waren en anderzijds omdat volgens de markt het beleid van opschalen en saneren geen levensvatbare businesscase oplevert.

Om uit deze impasse te komen hebben de gemeenten en provincie (gemeente Urk en Noordoostpolder hebben besloten geen ruimte meer te geven voor windenergie na windpark NOP) alle bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren van zuidelijk en oostelijk Flevoland gevraagd met een plan te komen. De ingrediënten voor dit plan:

  • opstellingsvarianten voor ongeveer 300 molens;
  • borging sanering van 600 molens;
  • rekening houdend met ruimtelijke beperkingen;
  • spelregels voor financiële participatie en compensatie voor de verschillende partijen;
  • per gebied één aanspreekpunt;
  • iedereen (bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren) moet mee kunnen doen;
  • voorstel voor beleidsaanpassingen waardoor een levensvatbare businesscase mogelijk wordt.

Op 1 juli 2014 heeft de Federatie Windontwikkeling Flevoland (FWF) waarin alle Flevolandse ontwikkelingsgebieden vertegenwoordigd zijn een plan ingediend voor het opschalen en saneren van windenergie. Dit plan is de basis voor het planMER en het daaropvolgende Regioplan (een Regioplan is een structuurvisie zoals bedoeld in de Wro die door meerdere overheden ondersteund wordt, in dit geval de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en de provincie Flevoland) Windenergie Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.


Projectleider: Dennis Menting