Baarle-Nassau

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE BAARLE-NASSAU

Thema 1: integraliteit en samenhang

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: actueel: buitengebied (kwaliteit vs belangentegenstellingen)


De gemeente Baarle-Nassau (ongeveer 6.700 inwoners) voelt de noodzaak voor een actuele omgevingsvisie voor het gehele gemeentelijk grondgebied. In het verleden zijn wel visiedocumenten opgesteld, deels samen met de Belgische zustergemeente Baarle-Hertog, maar deze zijn nooit als structuurplan/visie vastgesteld. De gemeente heeft behoefte aan een integraal kader waarbinnen ruimtelijke initiatieven vorm kunnen krijgen.

Baarle-Hertog heeft inmiddels haar nieuwe structuurplan vastgesteld en Baarle-Nassau gaat nu de visie aan Nederlandse zijde opstellen en zal hierbij aansluiting moeten zoeken bij de – aan Belgische zijde al in onderling overleg – gemaakte keuzes.

Bij de visievorming zijn niet alleen ontwikkelingen in en rondom de kernen van belang, maar de omgevingsvisie moet ook een kader bieden voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

De gemeente wil met de omgevingsvisie vooruitlopen op de nieuwe Omgevingswet. De gedachte is om de omgevingsvisie samen met inwoners, belangenorganisatie en initiatiefnemers op te stellen en uit te voeren.

In een open planproces bepalen we samen de koers aan de hand van de kwaliteiten en de daaruit voortvloeiende identiteit van Baarle. Maar ook maken we gezamenlijke afspraken over de wijze waarop wij sturing willen geven aan behoud van kwaliteiten en identiteit. Was dat vroeger een taak van de overheid, nu wordt in gezamenlijkheid besproken wie er op welk moment aan het stuur zit.


Projectleider: Bram Keijsers